دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مکانیک و هوا و فضا
معرفی

مشخصات فردی

نام : اشکان   نجاتی

پست الکترونیکی : a_nejati@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی هوافضا

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی هوا - فضا

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

اشکان نجاتی

اشکان نجاتی

محل خدمت:   دانشکده مکانیک و هوا و فضا

مرتبه علمی : استادیار

^